Oktatók

Dr. Patyi András Ph.D., tanszékvezető egyetemi docens

Fő kutatási területei:

• A közigazgatási hatósági eljárások joga
Részeredményei először a HVGORAC nagykommentár alapeljárási részében jelentek meg, újabb eredményeit a tanszék által írt és szerkesztett tankönyv tartalmazza.
• Az önkormányzati alapjogok
A kilencvenes évek végén kezdett publikálni ebben a témakörben, majd az alapjogok és a bírói felülvizsgálat kapcsolatának kutatásán alapszik doktori disszertációja. 2004-ben két országos konferencián is (a Magyar Jogász Egylet és a Konrad Adenauer Stiftung rendezésében) előadta a helyi önkormányzati alapjogok és a regionalizáció elvi összefüggéseit. Ennek továbbfejlesztett változata hangzott el a Pannon Tudományos napokon, Nagykanizsán, ahol egyetlen eloadó volt, akit az állam- és jogtudományok körébol a rendező akadémiai bizottságok (VEAB, PAB) meghívtak.
Fő tanulsága: az önkormányzati jogok teljességének biztosítása esetén, az ezek védelmére rendelet alkotmánybírósági hatáskör folytán, a régionális önkormányzatok nagyon eros közigazgatási szintet hoznának létre, már-már elindítanák az országot a föderalizálás útján, vagyis ez egy viszonylag összetett alkotmányozási és közigazgatásszervezési kérdés, nem egyszerű politikai döntéstől függ.
Az önkormányzati alapjogok így - akár felismerik ezt akár nem -, inkább akadályozzák a regionális önkormányzás megteremtését.
• A közigazgatási jog alkotmányos kötöttsége, az európai közigazgatási jog kialakulása és alapelvei
A témakörben kutató tanszéki oktatókat összefogó tudományos műhelyt vezeti.

Dr. Verebélyi Imre, DSc. egyetemi tanár

Dr. Varga Zs. András, Ph.D., egyetemi docens

Fő kutatási területei:

• A közigazgatás és a független kontroll-intézmények viszonya
A kilencvenes évek közepétől kezdett érdeklődni a magyarországi hatalommegosztás következményei iránt. Először az országgyűlési biztosok és az ügyészség kapcsolatáról jelentek meg publikációi, majd e tárgyban írt doktori disszertációt. Érdeklődése később kibővült a közigazgatás kontrolljának külföldi gyakorlatával, 2004-ben Budapesten az Európa Tanács szakértője volt az ügyészség büntetőjogon kívüli feladatait vizsgáló pán-európai konferencián.
Kutatásainak fő tanulsága: az egyre nagyobb információs hatalomra szert tevő, bürokratikusan szervezett, hatékony közigazgatás túlhatalmának korlátozásában egyre nagyobb szerepet kapnak a független intézmények - bíróságok, ombudsmani intézmények, ügyészség, amelyek csak együttesen képesek ellensúllyá válni. Ennek érdekében alapvető fontosságú kérdés a feladatkörök kiegyenlítése.
Eredményeit a HVGORAC kommentár és a tanszék által írt és szerkesztett tankönyv felhasználta.
• A jogforrási rendszer, különös tekintettel a hazai jog és az európai jog összefüggéseire
A kutatás kapcsolódik a közigazgatási jog alapkérdéseinek vizsgálatához. E körben közvetlenül az Alkotmánybíróság erre vonatkozó döntése előtt mutatta ki, hogy dogmatikai okokból elkerülhetetlen a Legfelsőbb Bíróság jogegységi határozatainak normakontroll keretében történő alkotmányossági felülvizsgálata.
• A közigazgatási jog alkotmányos kötöttsége
Részt vesz a témakörben kutató tanszéki műhelyben.
4. Dr. Baraczka Róbertné, egyetemi adjunktus
Fő kutatási területei:
• A rendészeti, védelmi igazgatás és szabálysértési jog
Több publikációja jelent meg e tárgykörökben, a kutatási terület egyik közismert referencia-szakértője.
• A közigazgatási hatósági eljárás dogmatikai alapjai
Eredményeit a tanszék által kidolgozott tankönyv egyik szerzőjeként és lektoraként is átfogóan alkalmazta.

Dr. Horváth Károly, egyetemi adjunktus

Fő kutatási területei:

• Jogi informatika, számítógépes jogszabály nyilvántartás, elektronikus aláírás
• Részt vesz a közigazgatási alap- valamint szakvizsga oktatásban és vizsgáztatásban. 

Dr. Lapsánszky András, egyetemi adjunktus

Fő kutatási területei:

• A hírközlési igazgatása dogmatikai alapjai
A téma tanszéki szakértőjeként folytatja kutatásait, e tárgykörben készíti doktori disszertációját. Eredményeit felhasználta a KJK-Kerszöv Kommentár.
• A közigazgatási hatósági ellenőrzés
kidolgozta a tanszék által kiadott tankönyv ezt érintő fejezetét.
• A közigazgatási jog alkotmányos kötöttsége
Részt vesz a témakörben kutató tanszéki műhelyben.

JUDr. Hulkó Gábor, Ph. D. egyetemi tanársegéd

Fő kutatási területei:

• A közigazgatás szerepe a vállalkozások életében Csehországban, Szlovákiában, Ausztriában és Magyarországon
E tárgykörben készítette doktori disszertációját. Vizsgálta az engedélyezési eljárások és a különböző eljárási rezsimek viszonyát, a vállalkozók és vállalkozások közigazgatási szervek általi ellenőrzését, a közigazgatási szervek által kiszabható szankciókat, az egyes különös eljárási normák viszonyát az általános közigazgatási eljárás szabályaihoz, a koncesszió fogalmát és megjelenési formáit, a gazdasági és vállakozói érdekképviselet szerepét és súlyát.
• A gazdasági és iparigazgatás
Jelenleg a tárgy magyarországi és visegrádi országokbeli szabályozását kutatja.
• A közigazgatási jog európai összefüggései
Részt vesz a témakörben kutató tanszéki műhelyben.

Dr. Gyurita Rita, egyetemi tanársegéd

Fő kutatási területei:

• A közigazgatás hatósági végrehajtás, a közigazgatás nyilvántartó tevékenysége
• Doktori tanulmányokat folytat. A témakörben eredményeit felhasználta a tanszék által írt tankönyv. 

Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet, megbízott előadó

Fő kutatási területei:

• A versenyjog igazgatási összefüggései és a közbeszerzések igazgatása
• A tárgykör elismert gyakorlati szakértője. Eredményeit a tanszék által összeállított tananyag hasznosítja.

Dr. Pardavi László, főiskolai docens

Fő kutatási területei:

• A közösségi és nemzetközi vámjog intézményei
• Eredményeit az egyetemi tankönyv tartalmazza.

Dr. Bedics Krisztián, megbízott előadó

Fő kutatási területei:

• Adóigazgatás, adóeljárás
• A tárgykör elismert gyakorlati szakértője.

dr. Borsa Dominika, PhD-hallgató

Fő kutatási területek:

• államháztartási jog (a költségvetési törvény jogi jellege, a magyar államháztartási rendszer kihívási)

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2020. január 27. 14:00 - 16:00
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév II. félévére 2020. január 29. 06:00 - 2020. február 8. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2020. február 1.
Tantárgyválasztási időszak 2020. február 3. - 2020. február 8.