Oktatók

Dr. Patyi András Ph.D., tanszékvezető egyetemi docens

Fő kutatási területei:

• A közigazgatási hatósági eljárások joga
Részeredményei először a HVGORAC nagykommentár alapeljárási részében jelentek meg, újabb eredményeit a tanszék által írt és szerkesztett tankönyv tartalmazza.
• Az önkormányzati alapjogok
A kilencvenes évek végén kezdett publikálni ebben a témakörben, majd az alapjogok és a bírói felülvizsgálat kapcsolatának kutatásán alapszik doktori disszertációja. 2004-ben két országos konferencián is (a Magyar Jogász Egylet és a Konrad Adenauer Stiftung rendezésében) előadta a helyi önkormányzati alapjogok és a regionalizáció elvi összefüggéseit. Ennek továbbfejlesztett változata hangzott el a Pannon Tudományos napokon, Nagykanizsán, ahol egyetlen eloadó volt, akit az állam- és jogtudományok körébol a rendező akadémiai bizottságok (VEAB, PAB) meghívtak.
Fő tanulsága: az önkormányzati jogok teljességének biztosítása esetén, az ezek védelmére rendelet alkotmánybírósági hatáskör folytán, a régionális önkormányzatok nagyon eros közigazgatási szintet hoznának létre, már-már elindítanák az országot a föderalizálás útján, vagyis ez egy viszonylag összetett alkotmányozási és közigazgatásszervezési kérdés, nem egyszerű politikai döntéstől függ.
Az önkormányzati alapjogok így - akár felismerik ezt akár nem -, inkább akadályozzák a regionális önkormányzás megteremtését.
• A közigazgatási jog alkotmányos kötöttsége, az európai közigazgatási jog kialakulása és alapelvei
A témakörben kutató tanszéki oktatókat összefogó tudományos műhelyt vezeti.

Dr. Verebélyi Imre, DSc. egyetemi tanár

Dr. Varga Zs. András, Ph.D., egyetemi docens

Fő kutatási területei:

• A közigazgatás és a független kontroll-intézmények viszonya
A kilencvenes évek közepétől kezdett érdeklődni a magyarországi hatalommegosztás következményei iránt. Először az országgyűlési biztosok és az ügyészség kapcsolatáról jelentek meg publikációi, majd e tárgyban írt doktori disszertációt. Érdeklődése később kibővült a közigazgatás kontrolljának külföldi gyakorlatával, 2004-ben Budapesten az Európa Tanács szakértője volt az ügyészség büntetőjogon kívüli feladatait vizsgáló pán-európai konferencián.
Kutatásainak fő tanulsága: az egyre nagyobb információs hatalomra szert tevő, bürokratikusan szervezett, hatékony közigazgatás túlhatalmának korlátozásában egyre nagyobb szerepet kapnak a független intézmények - bíróságok, ombudsmani intézmények, ügyészség, amelyek csak együttesen képesek ellensúllyá válni. Ennek érdekében alapvető fontosságú kérdés a feladatkörök kiegyenlítése.
Eredményeit a HVGORAC kommentár és a tanszék által írt és szerkesztett tankönyv felhasználta.
• A jogforrási rendszer, különös tekintettel a hazai jog és az európai jog összefüggéseire
A kutatás kapcsolódik a közigazgatási jog alapkérdéseinek vizsgálatához. E körben közvetlenül az Alkotmánybíróság erre vonatkozó döntése előtt mutatta ki, hogy dogmatikai okokból elkerülhetetlen a Legfelsőbb Bíróság jogegységi határozatainak normakontroll keretében történő alkotmányossági felülvizsgálata.
• A közigazgatási jog alkotmányos kötöttsége
Részt vesz a témakörben kutató tanszéki műhelyben.
4. Dr. Baraczka Róbertné, egyetemi adjunktus
Fő kutatási területei:
• A rendészeti, védelmi igazgatás és szabálysértési jog
Több publikációja jelent meg e tárgykörökben, a kutatási terület egyik közismert referencia-szakértője.
• A közigazgatási hatósági eljárás dogmatikai alapjai
Eredményeit a tanszék által kidolgozott tankönyv egyik szerzőjeként és lektoraként is átfogóan alkalmazta.

Dr. Horváth Károly, egyetemi adjunktus

Fő kutatási területei:

• Jogi informatika, számítógépes jogszabály nyilvántartás, elektronikus aláírás
• Részt vesz a közigazgatási alap- valamint szakvizsga oktatásban és vizsgáztatásban. 

Dr. Lapsánszky András, egyetemi adjunktus

Fő kutatási területei:

• A hírközlési igazgatása dogmatikai alapjai
A téma tanszéki szakértőjeként folytatja kutatásait, e tárgykörben készíti doktori disszertációját. Eredményeit felhasználta a KJK-Kerszöv Kommentár.
• A közigazgatási hatósági ellenőrzés
kidolgozta a tanszék által kiadott tankönyv ezt érintő fejezetét.
• A közigazgatási jog alkotmányos kötöttsége
Részt vesz a témakörben kutató tanszéki műhelyben.

JUDr. Hulkó Gábor, Ph. D. egyetemi tanársegéd

Fő kutatási területei:

• A közigazgatás szerepe a vállalkozások életében Csehországban, Szlovákiában, Ausztriában és Magyarországon
E tárgykörben készítette doktori disszertációját. Vizsgálta az engedélyezési eljárások és a különböző eljárási rezsimek viszonyát, a vállalkozók és vállalkozások közigazgatási szervek általi ellenőrzését, a közigazgatási szervek által kiszabható szankciókat, az egyes különös eljárási normák viszonyát az általános közigazgatási eljárás szabályaihoz, a koncesszió fogalmát és megjelenési formáit, a gazdasági és vállakozói érdekképviselet szerepét és súlyát.
• A gazdasági és iparigazgatás
Jelenleg a tárgy magyarországi és visegrádi országokbeli szabályozását kutatja.
• A közigazgatási jog európai összefüggései
Részt vesz a témakörben kutató tanszéki műhelyben.

Dr. Gyurita Rita, egyetemi tanársegéd

Fő kutatási területei:

• A közigazgatás hatósági végrehajtás, a közigazgatás nyilvántartó tevékenysége
• Doktori tanulmányokat folytat. A témakörben eredményeit felhasználta a tanszék által írt tankönyv. 

Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet, megbízott előadó

Fő kutatási területei:

• A versenyjog igazgatási összefüggései és a közbeszerzések igazgatása
• A tárgykör elismert gyakorlati szakértője. Eredményeit a tanszék által összeállított tananyag hasznosítja.

Dr. Pardavi László, főiskolai docens

Fő kutatási területei:

• A közösségi és nemzetközi vámjog intézményei
• Eredményeit az egyetemi tankönyv tartalmazza.

Dr. Bedics Krisztián, megbízott előadó

Fő kutatási területei:

• Adóigazgatás, adóeljárás
• A tárgykör elismert gyakorlati szakértője.

dr. Borsa Dominika, PhD-hallgató

Fő kutatási területek:

• államháztartási jog (a költségvetési törvény jogi jellege, a magyar államháztartási rendszer kihívási)

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00